Grand opening Triple E Hotel & Cuisine 
Let's celebrate with us

*Khuyến mãi 30% tổng hoá đơn từ ngày 25 - 31/01/2018*
*Discount 30% Valid 25-31/01/2018*

Hotline: 088 618 81 81
Address: 81 Nguyễn Thái Bình, District 1, HCMC